Русский
Валюта KZT
Приманка Истребитель Крыс и Мышей 200гр купить в Петропавловске
Купить Приманка Истребитель Крыс и Мышей 200гр
Приманка Истребитель Крыс и Мышей 200гр
79e0276944
2e505c7b08

Приманка Истребитель Крыс и Мышей 200гр

В наличии
Цена:
190 тг
Оплата:
  • Наличный,
  • Безналичный,
  • Наложенный платеж
  • Детально
Доставка:
  • Самовывоз,
  • Курьер,
  • Транспортная компания
  • Детально
Продавец
Казахстан, Петропавловск
(Показать на карте)
+7(7 
Показать телефоны
9
9 лет на Allbiz
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Описание

Инструкция на русском языке ниже

Кеміргіштерді жойғыш (тышқан және егеуқұйрық)100 г препараттың құрамындағы белсенді зат (г): бродифакум – 0,005. Сүзгі-пакеттері бойынша 10,0 г, пленкадан жасалған пакеттерге салынатын полимерлі немесе ламинатталған фольгадан жасалған пакеттер герметикалық орамда салмағы бойынша 100; 200гр немесе полимерлі шелектер, 4 кгден қақпақтармен герметикалық жабылатын

СИПАТТАМАСЫ. Бөгде механикалық қоспасыз, көк немесе қызыл біртекті қамыр тәрізді масса қоспаның ерекше иісі бар(пайдаланылған шикізатқа байланысты).

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ. Бродифакум-уы кеміргіштер ағзасына түскен кезде К1, в витаминінің түзілуін бұзатын антикоагулянттық әсері оның қатысуымен протромбиндік кешеннің ақуыздары өндіріледі. Бродифакумның өлім дозасын қолданғаннан кейін бір тәуліктен кейін кеміргіштер күрт баяулайды және өткізгіштіктің жоғарылауы жануардың тамырлары қан кетуден ағзаның өлуін тудырады. Кеміргіштердің өлімі (3-7) күннен кейін болады.

ҚОЛДАНЫЛУЫ. Препарат жою үшін қолданы- лады фермаларда, мал шаруашылығы үй-жайларында (шошқа қораларында, сиыр қораларында, бұзауларда, құс қораларында, қол жеткізуге жол бермеу шартымен малдардың жайылған қармағына қарай – шошқаларды жабық станоктарда ұстағанда; сиырларда – сиырларды байлауда ұстағанда; бұзауларда - төлді торларда немесе байлауда асырағанда; құс қораларында-құстарды торларда ұстау кезінде; қой қораларында-қойларды торларда ұстау кезінде; ат қораларда -жылқыларды ұстау. Препарат қолданылады: ауыл шаруашылығы мақсатындағы ұйымдар мен мекемелердің үй- жайларында, сондай-ақ қоймаларда, қасапханаларда, сүт пункттерде. Кеміргіштер жем-шөп жейді және (3-7) тәулік бойы өледі, басқа дарақтарда күдік тудырмайды.

ДОЗАСЫ. Препараты бар сүзгі-пакеттерді (ашпастан) пинцет, резеңке қолғаптар немесе пластикалық қасық- тар (қолмен сүзгі-пакеттердің жанасуын болдырмау үшін (кеміргіштерді үркітеді) жабындарда, осы үшін арнайы немесе бейімделген картон кесектерінде, поли- этилен әрбір кеміргіш үшін 1 пакет есебінен, (2-3) әрбір егеуқұйрықтарға арналған пакеттер кеміргіштердің жанында, олардың қозғалу жолында, қабырғаларға орналастырылады. Кеміргіштердің түрі мен санына байланысты (2-10) М арқылы препараты бар сүзгі-па- кеттерді орналастырады. Кеміргіштердің саны көп болғанда препаратты толық жеуге жол бермей, уақы- тылы қосыңыз. Препараты бар Сүзгіш пакеттерді, олар орнында қалады бүлінбеген ыдыраулар, яғни кеміргіш- тердің өлуі (3-4) тәуліктен басталады. Соңғы нәтиже 3-4 аптадан кейін есептеледі. ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР. Препаратты қолданған кезде мал азығын және тамақ өнімдерін сақтау орын- дарында. Үй-жайларда және үй-жайларда қолдануға болмайды. жануарлардың немесе құстың препаратқа еркін қол жеткізуі мүмкін аумақтарда. ЕСКЕРТУ. Ферма аумағында жоспарлы дератизация жүргізу кезінде үй жануарлары, бөгде адамдар, әсіресе балалар препаратты орналастыруға Ветеринариялық медицина мамандары немесе осы улы химикатпен жұмыс істеу бойынша бақылаумен нұсқаулықтан өткен басқа да адамдар құқылы. Ветеринариялық медицина маманы. Препаратпен барлық жұмыстарды арнайы киімде жүргізу, резеңке қолғаптар, пинцеттер, пластикалық қасықтар арқылы. Тері препаратпен ластанған жағдайда, бұл орынды сабынмен сумен мұқият жуыңыз. Жұмыс кезінде темекі тартпаңыз асқазанға препарат түскен жағдайда дәрігерге қарау керек. Қалдықтар жеген препаратты, ыдысты, кеміргіштердің мәйіттерін кәдеге жаратады дератизация бойынша қолданыстағы нұсқаулықтарға сәйкес. САҚТАЛУЫ. Сақтауға жауапты адамдар үшін ғана қол жетімді жабық үй-жайларда сақтау керек. Препаратты құрғақ, қараңғы, жақсы желдетілетін үй-жайда стеллаж- дарда 0°С-ден 30°С-қа дейінгі температурада сақтайды. Тамақ өнімдерімен бірге сақтауға және сақтауға тыйым салынады. Жарамдылық мерзімі – дайындалған күннен бастап 2 жыл.

100 г препарата содержит действующее вещество (г): бродифакум – 0,005. Фильтр-пакетики с приманкой по 10,0 г, которые вкладывают в пакеты из плен- ки полимерной или пакеты из фольги ламинированной, герметично упако- вываются массой по 100; 200 г или полимерные ведра, которые герметично закрываются крышками по 4кг.

ОПИСАНИЕ. Однородная тестообразная масса без по- сторонних механических примесей, синего или красного цвета (в зависимости от использованного сырья) со спе- цифическим запахом смеси составляющих.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Бродифакум – яд антикоагулянтного действия, которое при попадании в ор- ганизм грызунов нарушает образование витамина К1, в присутствии которого производятся белки протромбино- вого комплекса. Через сутки после употребления леталь- ной дозы бродифакума уровень свертываемости крови у грызунов резко замедляется и повышение проницаемости сосудов животного вызывает гибель организма от крово- течения. Гибель грызунов наступает через (3-7) дней.

ПРИМЕНЕНИЕ. Препарат применяют для уничтожения мышей и крыс на фермах, в животноводческих помеще- ниях (свинарниках, коровниках, телятниках, птичниках, овчарнях, конюшнях) при условии недопущения доступа животных к разложенным приманкам. В свинарниках – при содержании свиней в закрытых станках; в коровни- ках – при содержании коров на привязи; в телятниках – при содержании молодняка в клетках или на привязи; в птичниках – при содержании птицы в клетках; в овчар- нях – при содержании овец в клетках; в конюшнях – при содержании лошадей в денниках. Препарат используют в помещениях организаций и учреждений сельскохозяй- ственного назначения, а также складах, бойнях, молоко- пунктах. Грызуны поедают приманку и погибают в тече- ние (3-7) суток, не вызывая подозрения у других особей.

ДОЗИРОВКА. Фильтр-пакетики с препаратом (не вскры- вая) раскладывают с помощью пинцета, резиновых пер- чаток или пластиковой ложки (чтобы избежать прикос- новения к фильтр-пакетиков руками, потому что запах человека отпугивает грызунов) в укрытиях, в специаль- ных или приспособленных для этого кусках картона, по- лиэтилена из расчета по 1 пакетику для каждой мыши, (2-3) пакетики для каждой крысы в местах появления грызунов, вблизи нор, на пути их передвижения, вдоль стен. Раскладывают фильтр-пакетики с препаратом че- рез (2-10) м в зависимости от вида и численности гры- зунов. При большой численности грызунов необходимо своевременно добавлять препарат, не допуская его пол- ного поедания. Прекращают раскладывать фильтр-па- кетики с препаратом, тогда, когда они остаются на месте разложения не поврежденными, то есть грызуны их не поедали. Гибель грызунов начинается через (3-4) суток. Конечный эффект рассчитывают через 3-4 недели.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. При использовании препарата в местах хранения кормов для животных и продуктов пи- тания. Противопоказано применять в помещениях и на территориях, где может быть свободный доступ живот- ных или птицы к препарату.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При проведении плановой дера- тизации на территории фермы не допускать присутствия домашних животных, посторонних лиц, особенно детей. Раскладывать препарат имеют право специалисты вете- ринарной медицины или другие лица, прошедшие инструк- таж по работе с данным ядохимикатом под наблюдением специалиста ветеринарной медицины. Все работы с препа- ратом проводить в спецодежде, раскладывать пакетики со средством с помощью резиновых перчаток, пинцетов, пла- стиковых ложек. В случае загрязнения кожи препаратом, тщательно промыть это место водой с мылом. При работе с препаратом не есть, не пить, не курить, при попадании препарата в желудок следует обратиться к врачу. Остатки съеденного препарата, тару, трупы грызунов утилизируют согласно действующим инструкциям по дератизации. ХРАНЕНИЕ. Хранить в закрытых помещениях, доступ- ных только для лиц ответственных за хранение. Препа- рат хранят в сухом, темном, хорошо вентилируемом по- мещении на стеллажах при температуре от 0°С до 30°С. Запрещается хранить вместе с пищевыми продуктами и кормами для животных. Срок годности – 2 года с даты изготовления.

Связаться с продавцом
Приманка Истребитель Крыс и Мышей 200гр
Приманка Истребитель Крыс и Мышей 200гр
Способы доставки
Способы оплаты
Условия возврата и обмена
Право на возврат товара устанавливается в соответствии с текущим законодательством страны Продавца. Условия возврата товаров надлежащего и ненадлежащего качества могут различаться.

Условия возврата товара надлежащего качества

Данное условие регулируется законодательством страны Продавца, и как правило выполняется течение 7 (семи) дней с момента передачи покупателю непродовольственного товара (если более длительный срок не объявлен продавцом) в месте приобретения или иных местах, объявленных продавцом, товар подлежит возврату и обмену, если он не был в употреблении, сохранил свои потребительские свойства, товарный вид, упаковку, пломбы и ярлыки, при этом имеются доказательства приобретения его у данного продавца.
Товар надлежащего качества можно вернуть или обменять его на аналогичный, если он не устраивает потребителя по размеру, форме, габаритам, фасону, расцветке, комплектации, либо по другим причинам, по которым товар не может быть использован покупателем по предназначению.
Более точные условия воврата и обмена товара надлежащего качества рекомендуем уточнять у Продовца.

Условия возврата товара ненадлежащего качества

Данное условие регулируется законодательством страны Продавца. Как правило, в случае выявления на протяжении установленного гарантийного срока недостатков потребитель в сроки, установленные законодательством, имеет право на обмен товара или возврат средств, оплаченных за товар, без учёта стоимости доставки. Покупатель может вернуть товар продавцу при соблюдении следующих условий:
  * наличие документа от уполномоченного производителем сервисного центра, где указано, что дефект является существенным;
  * сохранен гарантийный талон и документ, подтверждающий оплату;
  * целостность комплекта не нарушена.

Более точные условия воврата и обмена товара ненадлежащего качества рекомендуем уточнять у Продовца.

Способы возврата товара

Для возврата товара необходимо связаться с представителями интернет-магазина для получения информации о том, на какой адрес осуществить отправку. Стоимость обратной доставки осуществляется по отдельной договоренности с продавцом.
Как правило, денежные средства поступают на счет покупателя в течение 7 (семи) банковских дней, после того как возвращаемый товар был доставлен в адрес продавца и прошел проверку на соответствие условиям возврата.

Условия возврата средств

При подтверждении возврата товара, возможны следующие варианты возврата средств:
  * При оплате товара платежной банковской картой, возврат средств будет произведен на карту, с которой была осуществлена оплата. При этом, наличие банковской платежной карты является обязательным.
  * При оплате товара через платежные системы, установленные в интернет-магазине (онлайн платеж), возврат средств будет осуществлен в течение 7 банковских дней на карту, с которой была осуществлена оплата.
  * При оплате товара банковским переводом или другим способом, не предусматривающим использование банковской карты, необходимо связаться с продавцом для получения дополнительной информации о способах возврата средств.

Возможные исключения

Продавец имеет право отказать в возврате и обмене непродовольственного товара надлежащего качества, если он входит в Перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату.
Список товаров не подлежащих обмену устанавливается в соответствии с текущим законодательством страны Продавца, поэтому рекомендуем уточнять условия возврата товара до его покупки.
Условия гарантии
  - Гарантия на заводской брак
  - Гарантия от производителя
Сравнить0
ОчиститьВыбрано позиций: 0